INTERMEDIÊRE FASE

’n Benadering van opleiding vir ’n snel ontwikkelende wêreld word gevolg. ‘n Fokus op die ontwikkeling van probleemoplossende denkvaardighede, kreatiewe waagmoed en emosionele intelligensie.

  • Eksamenvakke word deur vakspesialiste onderrig
  • Onderrig in die drie hoofvakke Afrikaans, Engels en Wiskunde vind in homogene groepe plaas, vir optimale prestasie
  • Huistaalonderrig geskied in Afrikaans
  • isiZulu word as derde taal onderrig en Frans as keusevak
  • Leerlinge neem jaarliks aan nasionale en internasionale gestandaardiseerde eksamens deel
  • Kleiner klasse verseker individuele aandag aan elke leerling
  • Noue samewerking met ISASA en deelname aan gevorderde opleidingsprogramme en werkswinkels vir onderwysers
  • Bybelonderrig, Liggaamlike Opvoeding, Inligtingsvaardighede, Kuns en Musiek vorm deel van die holistiese benadering binne die kurrikulum. Akademiese hulpverlening geskied tydens skoolure

As onafhanklike skool is JAN CELLIERS nie gebonde aan Departementele beperkings van leerinhoud, evaluering en spesifieke kurrikulumvoorskrifte nie. Letterkundige studies, begripstoetse, visuele geletterdheid en luistervaardighede vorm reeds van vroeg af deel van die taalsillabus