BENADERING

Deur noue sinergie tussen kleuters, ouers, personeel, skoolbestuur en die Raad wat op passie, omgee, liefde en lojaliteit gefundeer is, moet ons opvoed – dis ons belangrikste funksie en ons hoogste roeping.

By JAN CELLIERS PRE-PRIMêR volg ons ʼn Christelike deurweefde program terwyl ons speel en leer.

  • Ons kurrikulum is op die Matal-benadering, vanuit Israel, gegrond.
  • Ons is kind gesentreerd en fokus op interaksie tussen die kleuter en sy onmiddellike wêreld.
  • Ons ontwikkel ʼn ondersoekende ingesteldheid, kreatiewe denke en estetiese bewustheid.
  • Taal- en wiskundige vaardighede word ontwikkel en ondernemingsgees word aangemoedig.
  • Kleuters leer om sukses te geniet en realisties na mislukkings te kyk.
  • Musiek en multi-kulturele blootstelling word fisies met kleuterlyfies beleef.
  • Emosionele intelligensie word deurlopend ontwikkel.

Aspekte van die Reggio-benadering uit Italië wat fokus op die geleentheid om binne groepsverband te funksioneer, word geïnkorporeer. Ons beklemtoon deelname binne groepsverband en moedig kleuters aan om self te skep, te redeneer en standpunt in te neem. Liefdevol word persoonlikheidsontwikkeling gerig.